Artikel 1

Definities Wij/Ons: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Juwelier Woudenberg, welke via deze website producten en/of informatie aanbiedt. Consument: een natuurlijk persoon, welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf Wederpartij: de natuurlijke persoon of entiteit met wie wij een overeenkomst aangaan, of die onze website bezoekt. Product: alle op grond van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij geleverde producten welke met toepassing van deze algemene voorwaarden worden geleverd, alsmede alle voor afnemer verrichtte werkzaamheden of diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen wederpartij en ons, ook indien deze niet in verband staan tot een overeenkomst.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien dit schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen is.

2.3 De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 2.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door wederpartij van onze website.

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen wederpartij en ons gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming

3.1 De uitingen van ons op onze website met betrekking tot het ter beschikking stellen van producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het product.

3.2 De overeenkomst komt tot stand na een door ons gedane schriftelijke bevestiging (waaronder tevens verstaan wordt; een bevestiging per e-mail).

3.3 Na de overeenkomst gemaakte afspraken, aangenomen orders, wijzigingen of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld.

3.4 De aanvaarding door de wederpartij, welke afwijkt van ons oorspronkelijke aanbod, wordt gezien als een nieuw aanbod van de wederpartij en als verwerping van ons oorspronkelijke aanbod.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

4.2 Indien er sprake is van een prijsverhoging welke van toepassing is op een reeds aangegane overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen één week schriftelijk te ontbinden. Deze bevoegdheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen één week de overeenkomst op voorgeschreven wijze ontbindt.

Artikel 5

Betaling 5.1 Wederpartij betaalt voor de bestelde producten de overeengekomen prijs. Betaling vindt plaats op de wijze zoals aangegeven op het bestelformulier of elders op de website aangegeven.

5.2 Indien de betaling plaatsvindt per factuur, dient deze binnen 30 dagen betaald te worden.

Artikel 6 Levering

6.1 De door ons opgegeven danwel op de website vermelde levertijden zijn geen fatale termijnen.

6.2 Bij overschrijding van de levertijd, die niet aan ons te wijten is, kan de wederpartij geen aanspraak maken op schadevergoeding. 6.3 De verzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 Afkoelingsperiode

7.1 Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kan de consument de koop ontbinden. De retourkosten komen voor rekening van consument.

7.2 Wij zullen de koopprijs minus de verzendkosten binnen 30 dagen op rekening van consument terugstorten.

7.3 Bepaling 7.1 is niet van toepassing indien er sprake is van op maat geleverde producten, gegraveerde producten en indien de producten gebruikt zijn dan wel schade vertonen.

7.4 De retourzending komt voor rekening en risico van consument.

Artikel 8 Opschorting en retentie

8.1 Indien wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, dan wel indien ons ter kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen, zijn wij bevoegd onze prestatie op te schorten.

8.2 Indien wederpartij, ondanks een schriftelijke aanmaning, niet aan haar verplichtingen voldoet, kunnen wij het recht van retentie uitoefenen op alle zaken en gelden waarop de overeenkomst betrekking heeft uitoefenen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde producten blijven ons eigendom totdat het verschuldigde onder de overeenkomst volledig is betaald.

9.2 Het is de wederpartij niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te vervreemden, te verpanden dan wel aan een derde enig ander recht daarop te verlenen voordat de volledige koopsom voldaan is.

9.3 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

Artikel 10 Garantie

10.1 Voor alle producten geldt een garantieperiode van minimaal één jaar. Wanneer deze garantieperiode langer is wordt dit voor het desbetreffende product aangegeven.

10.2 Indien het product niet deugdelijk is zullen wij het in overleg met afnemer repareren dan wel vervangen, zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke termijn.

10.3 Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op garantie komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de indirecte schade van de wederpartij of derden, waaronder begrepen immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst en omzet, verlies van gegevens, welke verband houdt of voortvloeit uit het gebruik van de producten. 11.2 Indien wij, in tegenstelling tot het in lid 11.1 bepaalde, aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat de wederpartij voor de zaak die de schade heeft veroorzaakt, heeft betaald.

11.3 Indien de wederpartij consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit een met ons gesloten overeenkomst, ondanks sommaties met daarin een redelijke termijn vermeld, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.